Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.getadress.pl
Get a dress ul. Smolna11/U2, 00-375 Warszawa
NIP: 7962513048
REGON: 382020995

§1 . Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.getadress.pl.
4. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.getadress.pl
5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
6. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
7. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
8. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami.
9. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
10. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. Rozmieszczenie wzorów na ubraniach w rzeczywistości może w nieznacznym stopniu różnić się od projektów ubrań, prezentowanych w sklepie internetowym.
11. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) lub walucie euro (EUR) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT).
12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

§2. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.getadress.pl
2. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.getadress.pl
3. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.
4. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 14 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).
5. Dowodem zakupu towaru jest e-mail potwierdzający zakup produkt pochodzący ze sklepu www.getadress.pl
6. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia (poza granic RP) uiszczane są poprzez system płatności https://www.paypal.com/pl oraz przez płatności online www.payu.pl

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.

ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-49

1. Dostępne formy płatności :

Karty Płatnicze :
*Visa
*Visa Electron
*Mastercard
*Mastercard Electronic
*Maestro

2. Forma zwrotu środków:
Gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej – zwrot zostanie wykonany na numer rachunku przypisany do karty użytej do płatności.
W przypadku płatności kartą czas oczekiwania nie ulega zmianie, pod każdą aukcją jest wyszczególniony dokładny czas oczekiwania na dany model.
Z reguły wynosi on około 10 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
Klietnowi przysługuje termin 14 dniowego okresu odstąpienia od umowy. W ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy zwrot kosztów zostanie wysłany na konto z którego dokonana była płatność.

Jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) przetwarza dane osobowe.
1. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e- mailowy, PESEL, NIP.
W poszczególnych działach GET A DRESS prowadzone są bazy danych osobowych klientów, które są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z polityką bezpieczeństwa GET A DRESS, stanowiącą integralny element systemu zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001.
2. Bazy danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów. GET A DRESS posiada bazy danych pracowników, klientów, dostawców, osób współpracujących, do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy.
3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.
4. GET A DRESS przetwarza dane osobowe w następujących celach:
– realizacji umów cywilno-prawnych zawieranych z klientami
– realizacji transakcji handlowych
– realizacji zleceń na podstawie zamówień złożonych przez klientów
– realizacji usług serwisowych w ramach umów gwarancyjnych i pogwarancyjnych
– realizacji usług wsparcia technicznego dla klientów
– przeprowadzania działań marketingowych, w szczególności: sprzedaży premiowych, konkursów, promocji, akcji informacyjnych,
– wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych, newsletterów, związanych z produktami i usługami oferowanymi przez GET A DRESS.
– kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez GET A DRESS.
– wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych i handlowych, związanych z produktami i usługami oferowanymi przez GET A DRESS.
5. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez GET A DRESS danych osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych:
I. zgodzie wyrażonej przez klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i wiadomości SMS);
II. na prawnie uzasadnionym interesie GET A DRESS jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w artykule 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (“RODO”)
– w przypadku wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych
– w przypadku wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych drogą pocztową.
Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
– uniemożliwi realizację transakcji handlowych
– uniemożliwi wykonanie realizacji usług serwisowych
– uniemożliwi wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji
– w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS.
– może uniemożliwić wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.

6. GET A DRESS może przekazywać dane osobowe dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie następującym osobom trzecim:
a) spółkom lub osobom, z którymi GET A DRESS ma zawartą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji działalności Spółki. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy umów zawartych przez nie z GET A DRESS do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez GET A DRESS
b) organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; W przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
7. GET A DRESS jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez GET A DRESS lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.
8) Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby, których dane są przetwarzane uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto, osoby , których dane są przetwarzane mają prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od GET A DRESS potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. GET A DRESS dostarczy na każde żądanie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, GET A DRESS może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
b) sprostowania danych osobowych, które dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
c) usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a GET A DRESS ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku, GET A DRESS wskaże na żądanie takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
e) przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, przetwarzane przez GET A DRESS.
f) sprzeciwu; w pewnych okolicznościach osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do organu nadzorczego – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, a na GET A DRESS ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.
9) Kontakt z Administratorem Danych Osobowych W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
10) Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza kurier (UPS lub FedEx lub DHL). Przesyłka zostaje wysłana do 14 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
11) Koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie www.getadress.pl

§3. Reklamacja zakupionego produktu

1) Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2) Reklamacje nie będą uwzględniane przez sprzedającego, jeżeli towar nosi ślady użytkowania lub miał kontakt z perfumami, balsamami do ciała lub innymi cieczami mogącymi reagować chemicznie z produktami ze sklepu www.getadress.pl
3) Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:
– Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
– Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
4) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
5) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
7) Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
8)Konsument zgłaszając reklamację przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem www.getadress.pl
9) Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać: Nazwę oraz/lub opis produktu, numer zamówienia, dane reklamującego (Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail oraz adres), wraz z dokładnym opisem wad fizycznych reklamowanego towaru.
10) Jeżeli nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy Sprzedający poinformuje Konsumenta o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.
11) Po otrzymaniu przesyłki, Konsument powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (kuriera lub reprezentanta Poczty) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta i doręczyciela.
12) Reklamacje są rozpatrzone w trakcie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu pod podany adres.
13) Jeżeli reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie, Konsument dostanie przelew w ciągu 14 dni roboczych.

§4. Zwrot i wymiana zakupionego produktu

1) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2) Kupujący zwracając towar powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz przesłać towar, zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi: e-mail: biuro@getadress.pl
3) Konsument potrzebuje wysłać towar, który chce zwrócić lub wymienić razem z metką i paragonem.
4) W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
5) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
6) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi koszty towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7) Konsument za zgodą Sprzedającego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@getadress.pl
8) Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzecz.
9) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci praw odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
i) zawartej w drodze aukcji publicznej.

§5. Ochrona danych osobowych

1) Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
2) Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
3) Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: biuro@getadress.pl
4) Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

§6. Postanowienia końcowe

1) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: biuro@getadress.pl
2) Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
3) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
4) Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
5) Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.